CO TO JEST SYSTEM IMI?

Równocześnie ze zmianami, jakie wprowadził Pakiet Mobilności, od 2 lutego 2022 przedsiębiorca będzie zobowiązany zgłaszać kierowców delegowanych do pracy zagranicą poprzez system IMI.

Zgłaszanie delegowania kierowców międzynarodowych nie jest nowością, do tej pory przewoźnicy dokonywali tego jednak w odrębnych, dla każdego z państw, systemach (takich jak MiLoG, SIPSI, ZKO3-T). Aby usprawnić i zacieśnić współpracę administracyjną WE udostępniono przewoźnikom jedną wspólną platformę tj. System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System), czyli w skrócie IMI.

Poza zgłaszaniem oddelegowania kierowców, dostępny będzie również interfejs, za którego pośrednictwem nastąpi przekazywanie danych i koniecznych dokumentów na żądanie organów administracji państwa miejsca delegowania w przypadku kontroli kierowcy na drodze.


KIEDY ZGŁASZAĆ ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA?

Do tej pory nie wszystkie państwa Wspólnoty Europejskiej wymagały zgłoszenia oddelegowanego kierowcy. Wprowadzenie systemu IMI wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia we wszystkich krajach członkowskich UE, na terenie których kierowca będzie dokonywał czynności takie jak kabotaż lub cross-trade.


JAK NALEŻY ZGŁASZAĆ ODDELEGOWANIE?

Strona portalu IMI, na której przewoźnik zgłasza delegowanego pracownika to: postingdeclaration.eu

Aby zgłosić oddelegowanie pracownika należy założyć konto przedsiębiorstwa, podać dane osoby zarządzającej transportem oraz uzupełnić dane kierowców zgłoszonych do delegowania.

Kierowca, wykonując transport na terenie danego kraju objęty zasadami delegowania, powinien posiadać ze sobą papierową lub elektroniczną wersję zgłoszenia, okazując w przypadku kontroli kod QR.

WAŻNE: każdy kraj wymaga osobnego zgłoszenia, co oznacza, że kod QR jest ważny tylko dla 1 państwa.

Delegowanie jest ważne maksymalnie przez pół roku, z możliwością przedłużenia.